کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

سوکوگی تای کیوکو سونو ایچی

کاتای اول کیوکوشین:
سوکوگی تای کیوکو سونو ایچی
Sokugi Taikyoku Sono Ichi


مواردی که در  کاتای سوکوگی تایکیوکو سونو "ایچ . نی . سان" باید رعایت گردد.

  1. کاتاها با یوی (Yoi) کامل انجام میپذیرد.
  2. کاتاها در حالت اولیه از یوی داچی به داچی های دیگر حرکت میکند.
  3. در اول هر کاتا نام کاتا بلند و رسا و قابل فهم عنوان میگردد.
  4. کیای ها بصورت قوی در جای خود کشیده میشود.
  5. سه کاتای فوق در تایم و زمان مناسب اجرا میگردد (نباید کمتر از 40 ثانیه و بیشتر از 45 ثانیه اجرا شود)
  6. کاتاهای اولیه کیوکوشین دارای ضرب آهنگ خاص و یکنواخت خود هستند و هیچ تغییر سرعتی در آنها نمیتوان بوجود آورد.

اجرای کاتای سوکوگی تایکیوکو سونو ایچی توسط ریاست سبک کیوکوشین کنپو:

برای مشاهده ویدئو در اندازه بزرگ روی علامت بزرگنمایی کلیک کنید.