کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

آموزش کاتاهای کیوکوشین


کاتاهای کیوکوشین کاراته بر اساس دو اصل مهم طراحی و بوجود آمده اند؛
 1. کاتاهائی که به منظور قدرت یابی وسرعت درحرکات ابداع شده اند.
 2. کاتاهائی که به خاطر ایجاد تمرکز وتعادل با کمک تنفسهای ایبوکی طراحی شده اند.
این دو اصل در کاتاها مشخصه اجرایی درست هستند و به راحتی میتوان در اولین اجرا به این مسئله پی برد. اولین نقش کاتاها در کیوکوشین کاراته نقش قدرت و دومین نقش آن تعادل است ولیکن نه بدین منظور که چون قدرت لازمه کیوکوشین کاراته میباشد از سرعت و جابجایی و تنفس و تمرکز که بخشی از یک کیمه خوب است غافل شد. در ادامه اجرای تمامی کاتاهای کیوکوشین را توسط هانشی کاتبی "ریاست سبک کیوکوشین کنپو در ایران و خاورمیانه" خواهیم داشت، برای مشاهده هر کاتا روی نام آن کلیک کنید.
 
 1.   تایکیوکوسونو ایچی
  Taikyoku Sono Ichi


 2. تایکیوکوسونو نی
  Taikyoku Sono Ni

 3. تایکیوکوسونو سان
  Taikyoku Sono San


 4.  سوگوکی تایکیوکو سونو ایچی
  Sokugi Taikyoku Sono Ichi


 5. سوگوکی تایکیوکو سونو نی
  Sokugi Taikyoku Sono Ni


 6. سوگوکی تایکیوکو سونو سان
  Sokugi Taikyoku Sono San

 7. پینان سونو ایچی
  Pinan Sono Ichi

 8. پینان سونو نی
  Pinan Sono Ni

 9. پینان سونو سان
  Pinan Sono San

 10. پینان سونو یون
  Pinan Sono Yuon

 11. پینان سونو گو
  Pinan Sono Go

 12. پینان سونو ایچی اورا  
  Pinan Sono Ichi Ura

 13. پینان سونو نی اورا
  Pinan Sono Ni Ura

 14. پینان سونو سان اورا 
  Pinan Sono San Ura

 15. پینان سونو یون اورا 
  Pinan Sono Yon Ura

 16. پینان سونو گو اورا 
  Pinan Sono GoUra

 17. سوکینو کاتا
  TsukinoKata

 18. گکی سای دای
  Gekisai Dai

 19. گکی سای شو
  Gekisai Sho

 20. سانچین نو کاتا
  Sanchin No Kata

 21. یانتسو
  Yantsu

 22. تنشو
  Tensho

 23. ان تنشو
  EnTensho

 24. سای ها
  Saiha

 25. سی پای
  Seipai

 26. گاریو
  Garyu

 27. سین چین
  Seienchin

 28. کانکو
  Kanku

 29. سوشی هو
  Sushiho