کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

پینان سونو ایچی

کاتای هفتم کیوکوشین:
پینان سونو ایچی
/ Pinan Sono 1

از نظر ادبی به صورت (ذهن آرام) معنا شده است و زمان اجرای کاتا 20 تا 25 ثانیه میباشد.

مواردی که در پنج کاتای پینان سونو ایچ - نی- سان- یون- گو باید رعایت گردد:

  1. کاتاها با یوی (Yoi) کامل انجام میپذیرد.
  2. کاتاها در حالت اولیه از یوی داچی به داچی های دیگر حرکت میکند.
  3. در اول هر کاتا نام کاتا بلند و رسا و قابل فهم عنوان میگردد.
  4. کیای ها بصورت قوی در جای خود کشیده میشود.
  5. پنج کاتای فوق درتایم و زمان مناسب اجرا میگردد.

اجرای کاتای پینان سونو ایچی توسط ریاست سبک کیوکوشین کنپو:


برای مشاهده ویدئو در اندازه بزرگ روی علامت بزرگنمایی کلیک کنید.