• کیوکوشین کنپو استان همدان
  • wkko.hmd@gmail.com
  • ساعات تماس: 9:00 الی 18:00

ورود به سایت

مپ

درباره ما

کیوکوشین کنپو یکی از سبک‌های کاراته آزاد و زیر شاخه سبک قدرتمند کیوکوشین، می‌باشد، پایگاه اصلی این سبک به ریاست کانچو گوردیو در کشور هلند مستقر است. کیوکوشین کنپو و به عنوان بخشی کوچک از خانواده بزرگ کیوکوشین قصد دارد سهم خود را در آموزش و گسترش کیوکوشین ایفا کند. اوس.

روسا و مسئولان سبک

- ریاست سازمان جهانی کیوکوشین کنپو: کانچو گوردیو.
- رئیس کیوکوشین کنپو در ایران و خاورمیانه: هانشی کاتبی.
- نائب رئیس کیوکوشین کنپو در ایران: کیوشی رشیدی.
- ریاست بانوان سبک در ایران: شیهان احمدی.
- ریاست بانوان سبک در استان همدان: سنسی محمدی.

اطلاعات تماس