سوگندنامه کیوکوشین کاراته

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

سوگندنامه کیوکوشین کاراته

سوگندنامه-کیوکو
سوگندنامه کیوکوشین کاراته

-Dojo Kun (Dojo Oath)-

ما جسم و دل خود را پرورش می‌دهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
We will train our hearts and bodies for a firm, unshaking spirit.

راه راستین مبارزه را می‌پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم
We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time, our senses may be alert.

با قدرتی راستین می‌کوشیم تا روح فروتنی را در خود به وجود آوریم
With true vigor, we will seek to cultivate a spirit of self denial.

ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد و به درجات بالاتر از خود احترام می‌گذاریم و از خشونت می‌پرهیزیم
We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.

و همواره به یاد پروردگار توانائیم. ما هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد
We will follow our “god”, (or, “our religious principles”) and never forget the true virtue of humility.

همواره به عقل و قدرت می‌اندیشیم و خواست‌های دیگر را از خود می‌رانیم
We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.

تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد و می‌کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم. اوس
All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin Way. Osu

 

نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در همدان: سنسی محمدی
برای ثبت نام در باشگاه تماس بگیرید: 09397846877
ظرفیت ثبت نام:
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد