باشگاه کیوکوشین کنپو بانوان همدان - شهرک الوند

سنسی روناک محمدی نماینده رسمی WKKO در استان همدان