اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

درکیوکوشین از لغات و واژگان ژاپنی استفاده میشود بنابراین لازم است معانی اصطلاحات اولیه را بدانیم، هرچند در طول دوران آموزش این اصطلاحات به مرور آموخته میشود و نیاز به حفظ کردن واژگان نیست، اما ذکر معانی اصطلاحات اولیه برای کسانی که در ابتدای راه هستند خالی از لطف نیست. در ادامه به ذکر معانی مهمترین لغات و واژگان کاربردی در کیوکوشین کاراته میپردازیم:

 • آرم کانکو روی بازو: سمبل و نماد کیوکوشین
 • آرم روی سینه چپ: نوشته کیوکوشین به زبان ژاپنی
 • کیو کو: نهایت
 • شین: حقیقت
 • کیو کوشین: نهايت حقيقت
 • کارا:خالی
 • ته : دست
 • کاراته: دست خالي
 • دو: راه و روشکا: محصل
 • کای : تشکیلات
 • کاراته کا : محصل کاراته
 • دوجو : محل باشگاه
 • تاتمی : محل تمرین و مبارزه
 • دان: درجه
 • کیو : کلاس
 • کوهان: مبتدی  
 • سن سی : معلم
 • سمپای:کمربند سیاه ارشد
 • شی هان : سر استاد
 • کانچو:استاد اعظم (رهبر)
 • سوسای : استاد استادان
 • شیمبان : هیئت داوران  
 • فوکوشین : داور کنار
 • شوشین : داور وسط
 • اوس : تواضع و فروتنی (احترام)
 • ری : احترام 
 • سن سی ری : احترام به استاد
 • اوتوکانی ری: احترام به یکدیگر 
 • سی زا : نشستن به حالت دو زانو
 • آگورا: نشستن به حالت چهار زانو   
 • جوگای : از تاتمی خارج شدن
 • جوگای : به صف ایستادن
 • داچی : ایستادن
 • زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو
 • کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب
 • نكوآشی داچی : ایستادن پاگربه
 • نکو : گربه  
 • سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی
 • فودوداچی: آماده باش ایستادن  
 • سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار
 • سوری : مرغ ماهی خوار  
 • تویوکو : ایستادن به حالت تیشه
 • یوی داچی : آماده ایستادن
 • کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته
 • شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو
 • شوموکوداچی : حالت T شکل
 • کاکه: قلابی
 • کاکه داچی : ایستادن پاقلابی
 • هیسوکوداچی
 • هی کو داچی: ایستادن موازی
 • موسویی : ایستادن پنجه ها باز
 • اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری
 • موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو
 • کای تن: چرخیدن، دورزدن
 • ساگاری :عقب نشینی
 • مواته : برگشتن 180 درجه
 • کوجو : برگشتن 90 درجه
 • يون جو كو: برگشتن 45 درجه
 • میگی : راست
 • هیداری : چپ
 • سایو :طرفین
 • یوکو : پهلو
 • مای :جلو
 • اورا :پشت
 • اوشیرو : پشت سر

نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در همدان: سنسی محمدی
برای ثبت نام در باشگاه تماس بگیرید: 09397846877
ظرفیت ثبت نام:
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد