اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

آرم کانکو روی بازو:سمبل کیوکوشین                           
آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین
کیو کو:نهایت                                                                               
شین: حقیقت
کیو کوشین :نهايت حقيقت                                                                 
کارا:خالی
ته : دست                                                                                    
کاراته: دست خالي
دو: راه و روش                                                                                       
کا: محصل
کای : تشکیلات                                                                     
کاراته کا : محصل کاراته
دوجو : محل باشگاه                                                      
 تاتمی : محل تمرین و مبارزه
دان: درجه                                                                                        
کیو : کلاس
کوهان: مبتدی                                                                             
سن سی : معلم
سمپای:کمربند سیاه ارشد                                                             
شی هان : سر استاد
کانچو:استاد اعظم (رهبر)                                                       
سوسای : استاد استادان
شیمبان : هیئت داوران                                                              
 فوکوشین : داور کنار
شوشین : داور وسط                                              
اوس : تواضع و فروتنی (احترام)
ری : احترام                                                                  
 سن سی ری : احترام به استاد
اوتوکانی ری: احترام به یکدیگر                                   
 سی زا : نشستن به حالت دو زانو
 آگورا: نشستن به حالت چهار زانو                                   
تایماوت: وقت نگه داشتن
جی کان : وقت نگه دار                                                              
داچی : ایستادن
زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو        
کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب
نكوآشی داچی : ایستادن پاگربه
نکو : گربه                                                           
سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی
فودوداچی: آماده باش ایستادن                  
سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار
سوری : مرغ ماهی خوار                                             
تویوکو : ایستادن به حالت تیشه
یوی داچی : آماده ایستادن                               
کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته
شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو                      
شوموکوداچی : حالت T شکل
کاکه: قلابی                                                            
کاکه داچی : ایستادن پاقلابی
هیسوکوداچی                                                             
 هی کو داچی: ایستادن موازی
موسویی : ایستادن پنجه ها باز                 
اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری
موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو                              
جوگای : ایستادن                                                        
جوگای : از تاتمی خارج شدن
کای تن: چرخیدن، دورزدن                                                               
ساگاری :عقب نشینی
مواته : برگشتن 180 درجه                                                   
کوجو : برگشتن 90 درجه
يون جو كو: برگشتن 45 درجه                                                        
میگی : راست
هیداری : چپ                                                                                  
سایو :طرفین
یوکو : پهلو                                                                                                 
مای :جلو
اوشیرو : پشت سر                                                                                    
اورا :پشت

تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد