اصطلاحات کیوکوشین کاراته

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

درکیوکوشین از لغات و واژگان ژاپنی استفاده میشود بنابراین لازم است معانی اصطلاحات اولیه را بدانیم، هرچند در طول دوران آموزش این اصطلاحات به مرور آموخته میشود و نیاز به حفظ کردن واژگان نیست، اما ذکر معانی اصطلاحات اولیه برای کسانی که در ابتدای راه هستند خالی از لطف نیست. در ادامه به ذکر معانی مهمترین لغات و واژگان کاربردی در کیوکوشین کاراته میپردازیم:

  • آرم کانکو روی بازو:سمبل و نماد کیوکوشین
  • آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین به زبان ژاپنی
  • کیو کو:نهایت
  • شین: حقیقت
  • کیو کوشین:نهایت حقیقت
  • کارا:خالی
  • ته: دست
  • کاراته: دست خالی...