الوند همدان

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

آرم کانکو روی بازو:سمبل کیوکوشین
آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین
کیو کو:نهایت
شین: حقیقت
کیو کوشین :نهایت حقیقت
کارا:خالی
ته : دست
کاراته: دست خالی
دو: راه و روش
کا: محصل
کای : تشکیلات
کاراته کا : محصل کاراته
دوجو : محل باشگاه 
تاتمی : محل تمرین و مبارزه
دان: درجه 
کیو : کلاس
کوهان: مبتدی   
سن سی : معلم
سمپای:کمربند سیاه ارشد
شی هان : سر استاد
کانچو:استاد اعظم (رهبر) 
سوسای : استاد استادان
شیمبان : هیئت داوران   
فوکوشین : داور کنار
شوشین : داور وسط 
اوس : تواضع و فروتنی (احترام)
ری : احترام  
سن سی ری : احترام به استاد
اوتوکانی ری: احترام به یکدیگر  
سی زا : نشستن به حالت دو زانو
آگورا: نشستن به حالت چهار زانو    
جوگای : از تاتمی خارج شدن
جوگای : ایستادن...
(به ادامه مطلب رجوع کنید)