رزمی دختران

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

مفاهیم درجات کمربند در کیوکوشین

در کیوکوشین کاراته نیز همانند سایر ورزش‌های رزمی درجاتی وجود دارد که با رنگ کمربند نشان داده میشود، هر کدام از این مراتب و رنگ کمربندها دارای فلسفه خاصی است که در ادامه به تشریح هر یک از درجات کمربند در کیوکوشین کاراته میپردازیم:
 • سفید: خلوص و پاکی.
 • نارنجی:طلوع خورشید کیوکوشین کاراته.
 • آبی: غرور، آرامش و امید.
 • زرد: تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا.
 • سبز: آغاز رویش و جوانه زدن در قدرت روحی و بدنی.
 • قهوه‌ای: تواضع و فروتنی، خالی شدن از غرور و سایر آلودگی‌های روحی.
 • مشکی:آغاز تاریکی و ابتدای راه اصلی کاراته. روشن شدن مشعل مهربانی، عقل و جنگندگی در تاریکی مسیر.

ترتیب کمربندها در کیوکوشین

همانطور که در سطر بالا ذکر شد علارغم آنچه تصور میشود رسیدن به کمربند مشکی در کاراته نه تنها پایان راه کاراته نیست بلکه ابتدا و شروع راه کاراته است، هنرجو با دریافت کمربند مشکی متوجه میشود چیز زیادی از کاراته نمیداند و با دریافت این کمربند در ابتدای راه اصلی کیوکوشین کاراته قرار گرفته است. کمربند مشکی در کاراته دارای درجات مختلفی است که در ادامه ذکر میشود:کمربند مشکی دان یک:شودان
 • کمربند مشکی دان دو:نی دان
 • کمربند مشکی دان سه:سان دان
 • کمربند مشکی دان چهار:یون دان
 • کمربند مشکی دان پنج:گودان
 • کمربند مشکی دان شش:روکو دان
 • کمربند مشکی دان هفت:شی چی دان
 • کمربند مشکی دان هشت:هاچی دان
 • کمربند مشکی دان نه:کو دان
 • کمربند مشکی دان ده:یو دان