سنسی رونا محمدی

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اصطلاحات مهم در کیوکوشین کاراته

آرم کانکو روی بازو:سمبل کیوکوشین
آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین
کیو کو:نهایت
شین: حقیقت
کیو کوشین :نهایت حقیقت
کارا:خالی
ته : دست
کاراته: دست خالی
دو: راه و روش
کا: محصل
کای : تشکیلات
کاراته کا : محصل کاراته
دوجو : محل باشگاه 
تاتمی : محل تمرین و مبارزه
دان: درجه 
کیو : کلاس
کوهان: مبتدی   
سن سی : معلم
سمپای:کمربند سیاه ارشد
شی هان : سر استاد
کانچو:استاد اعظم (رهبر) 
سوسای : استاد استادان
شیمبان : هیئت داوران   
فوکوشین : داور کنار
شوشین : داور وسط 
اوس : تواضع و فروتنی (احترام)
ری : احترام  
سن سی ری : احترام به استاد
اوتوکانی ری: احترام به یکدیگر  
سی زا : نشستن به حالت دو زانو
آگورا: نشستن به حالت چهار زانو    
جوگای : از تاتمی خارج شدن
جوگای : ایستادن...
(به ادامه مطلب رجوع کنید)