شروع کلاس کیوکوشین

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان