کاراته بزرگسال

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

آخرین تمرین سال 1401 و اعطای احکام

آخرین تمرین سال 1401 باشگاه کیوکوشین کنپو همدان مورخ پنجشنبه بیست و پنجم اسفند در زمین فوتبال باشگاه الوند انجام شد، این تمرین با دویدن دور تا دور مستطیل سبز آغاز و با اجرای کاتاهای هماهنگ هنرجویان و اعطای احکام هنرجویانی که در آزمون ارتقاء کمربند مورخ 21 و 23 اسفند قبول شدند، پایان یافت. سنسی محمدی در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای هنرجویان، رعایت آداب و احترام به رده های بالاتر را از اصول اساسی کیوکوشین کاراته دانستند و در انتها در جهت کسب موفقیت های بزرگ تمرکز بر اهداف و بی توجهی به سخنان بیهوده را خواستار شدند.

تمرین باشگاهی سبک کیوکوشین کنپو کاراته همدان
تمرین باشگاهی سبک  کیوکوشینکنپو کاراته استان همدان در زمین قوتبال
اعطای احکام کمربند درآخرین تمرین سال 1401