کیوکوشین دختران

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

معرفی اجمالی سبک کیوکوشین کاراته

کیوکوشین کاراتهاولین و قویترین سبک کارته آزاد یا غیر کنترلی است. بطور کلی سبک‌های کاراته به دو دسته کنترلی و غیر کنترلی (آزاد) تقسیم می‌شود. در سبک‌های کنترلی ضربات کنترل شده هستند و جنبه نمایشی دارند اما در کاراته آزاد ضربات پر قدرت هستند و با توجه به اینکه در کاراته آزاد همزمان بر روی قدرت بدنی هم کار میشود، کاراته کاهای این رشته به طور کامل قادر به دفاع از خود میباشند.
 
کاراته

کیوکوشینتوسطسوسای اویاما(۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد. این رشته از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته به وجود آمده است. کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده‌ است و به معنی "نهایت حقیقت" می‌باشد. تأکید این سبک روی مبارزه واقعی در فاصله نزدیک و بدون عقب‌نشینی است. در کیوکوشین برای کاستن مقاومت حریف از اصابت ضربات به‌طور متوالی و با حداکثر قدرت استفاده می‌شود...