کیوکوشین

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اعطای احکام کمربند رده پایه هنرجویان مدرسه کاراته سنسی محمدی - شهریور 1402

اعطای احکام کمربند رده پایه هنرجویان مدرسه کاراته سنسی محمدی مورخ 12 شهریور 1402 در زمین فوتبال باشگاه شهدای الوند با شکوه هرچه تمام تر انجام شد. در این مراسم کوتاه و به یادماندنی هنرجویان قبل از دریافت احکام خود سوگندنامه کیوکوشین را قرائت کردند و سپس تمامی احکام توسط سنسی محمدی اعطا شد. اوس.