کیوکوشین

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

مسابقات قهرمانی کشور کیوکوشین کنپوکای تهران شهریور 1402

کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی در مسابقات کشوری تهران مورخ 16 شهریور 1402 در دو بحش کاتا و کومیته مجموعا 29 مدال کسب کردند که شامل 6 مدال طلا - 9مدال نقره - 14 مدال برنز می باشد.

مسابقات قهرمانی کشور